Pentru chimistii desavarsiti

3 ianuarie, 2009 | Andrei Sălăgean

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutam
inylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolyl
phenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylgl
utaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalany
lglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylala
nylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylgluta
minylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylgly
cylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionyl
leucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisole
ucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv
alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanylty
rosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalyll
eucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphe
nylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalyla
lanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylas
partylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyros
ylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycy
lvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyll
eucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylaspara
ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucyl
serylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalan
ylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyll
ysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylp
rolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl
glutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine.

      Acesta este numele complet al proteinei A sintetizata triptofan. Este o enzima cu 1913 litere si 267 de aminoacizi. Nu ma intrbati de unde stiu.


Niciun comentariu »

No comments yet.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.